Posted in มุมคุณครู

แผนการจัดการเรียนรู้วิวัฒนาการ : เทคนิคการสอนที่ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดที่น่าสนุก(โดยวิธีการสอน 5E)

จากการดูโทรทัศน์ครูแล้วได้ทำแผนการจัดการเรียนรู้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครู

เลยนำมาเผยแพร่ต่อ นักเรียนก็ดูได้ค่ะ

 

EvaluationPlan

 

Giraffe