Posted in มุมคุณครู

แผนการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่องเทคโนโลยีพันธุศาสตร์

และนี่คือแผนสุดท้ายค่ะ

7E แผน 6 DNA ทางเลือกหรือทางร้าย

ผู้เขียน:

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s