Posted in มุมนักเรียน

โครงงานวิทยาศาสตร์ : สมุนไพรกำจัดลูกน้ำ และ กระดาษษเปลือกส้มโอ

สวัสดีค่ะ เห็นนักเรียนสอบถามกันมากเรื่องการทำโครงงาน วันนี้ครูเลยจะเอาโครงงานของรุ่นพี่และรุ่นน้องเรามาเป็นตัวอย่างนะค่ะ ความมุ่งหวังของโครงงานต้องการให้นักเรียนมีความคิดริ่ริ่มสร้างสรรค์ ช่างสังเกต และเจตคติที่ดีต่อวิธีการทางวิทยาศาสตร์  เพราะฉนั้นอย่าเรียนแบบเครียดค่ะ ต้องสนุกและเก็บความรู้จากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะค่ะ

โครงงานสมุนไพรกำจัดยุง

โครงงานกระดาษจากเปลือกส้มโอนะ

Posted in มุมคุณครู

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหน่วยบูรณาการ วิชาชีววิทยาและภาษาอังกฤษ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหน่วยบูรณาการ วิชาชีววิทยาเรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อำเภอนางรอง จังวัดบุรีรัมย์

กมลรัตน์  ฉิมพาลี

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 085-3018748

 

บทคัดย่อ

                    การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมแบบหน่วยบูรณาการ วิชาชีววิทยา เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น (2) ศึกษาการรับรู้ค่านิยมของนักเรียนและการสะท้อนผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เรียนแบบหน่วยบูรณาการ วิชาชีววิทยาเรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น (3) ศึกษาการสะท้อนผลของผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 5 คน โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ปีการศึกษา 2552  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เนื่องจากมีข้อจำกัดความสนใจของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้คือ 1) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหน่วยบูรณาการ วิชาชีววิทยา เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น จำนวน 4 แผน 10 ชั่วโมง  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  3)  แบบวัดการรับรู้ค่านิยมต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาชีววิทยาและภาษาอังกฤษ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 20 ข้อ 4) แบบสอบถามปลายเปิดการสะท้อนการเรียนรู้

                ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหน่วยบูรณาการ วิชาชีววิทยา เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียนมีการรับรู้ค่านิยม ความตระหนัก (Awareness)  ความยินดีหรือเต็มใจรับ (Willingness to Receive) และการควบคุมความสนใจ (Controlled or Selected  Attention) ในระดับมากที่สุด  สะท้อนผลจัดการเรียนรู้พบว่า นักเรียนสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ เกิดกระบวนการคิดจากการทดลอง การเชื่อมโยงความรู้ การใช้ภาษาในการสืบค้นข้อมูลและอยากให้มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้อีก (3) สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในอนาคต และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างครูผู้สอนเพื่อสนับสนุนผู้เรียนพัฒนาได้เต็มศักยภาพ

 คำสำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้แบบหน่วยบูรณาการ, การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
บทที่1
Copy of บทที่ 2(ปรับปรุง)2
บทที่ 3
บทที่ 4 บู
บทที่ 5
บรรณานุกรม
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง
แบบทดสอบการสังเคราะห์ด้วยแสง1
แบบวัดการรับรู้ค่านิยมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาชีววิทยาและวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจก

Posted in มุมคุณครู

ทริปมาเลเซียและสิงคโปร์

ก่อนอื่นต้องบอกว่าคราวนี้ครูพาออกนอกห้องเรียนกันสักนิดนะค่ะ…..การเที่ยวครั้งนี้เป็นการเที่ยวเมืองนอกครั้งแรกของชีวิตนะค่ะ(พี่คริสโตเฟอร์บอกว่า….I’m going abroad(ต้องออกเสียงว่าอะบรอดนะค่ะ)) โชคดีค่ะที่ไปกับทัวและเพื่อนๆพี่ๆป.โท เลยมีผู้แนะนำ มาดูขั้นตอนการขึ้นเครื่องไหมค่ะ(ที่ไหนก็เกิดการเรียนรู้ได้ค่ะ)
1. เราต้องตรวจและโหลดสัมภาระลงเครื่องกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัม ติดตัวได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
2. จากนั้นเข้าไปใน ตม.(ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง) ยืนให้ตรง footprint (น่าจะแปลว่ารอยพิมพ์เท้า นึกถึง Finger print ลายนิ้วมือคือส่วนที่เป็นสันนูนขึ้นมา ตรงบริเวณผิวหนังส่วนนอกสุดของมือและเท้าของคนและสัตว์บางชนิด สันที่นูนขึ้นจะเชื่อมกันเป็นแนว มองเห็นเป็นลายเส้น ซึ่งจะมีรูปแบบและขนาดแตกต่างกันไป สำหรับคนๆ หนึ่ง รูปแบบลายนิ้วมือจะคงเดิมตั้งแต่ตอนเกิด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปไปมีเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ยอมรับและอธิบายได้ ได้แก่การยืดขยายของผิวหนังเมื่อร่างกายโตขึ้น คราบสกปรกติดลายนิ้วมือ รอยขูดขีดและรอยแผลจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ใช้พิสูจน์ความเป็นเอกลักษณ์สำหรับบุคคลได้ด้วยค่ะ …นอกเรื่องนิดหนึ่ง) เดินเข้าไปเที่ยวใน duty free รอค่ะ ถ้าเราจะเดินทางตอน 10.00 น.เราต้อง Check in เวลา09.20 น. ค่ะ
3. นั่งรอฟังประกาศ เรียกขึ้นเครื่องค่ะ
4. แน่นอนค่ะขึ้นเครื่องครั้งแรกสิ่งที่ถ่ายคือก้อนเมฆค่ะ

ภาพเมฆบนท้องฟ้า และพระราชวังที่กัวลาลัมเปอร์ค่ะ

…..ถึงมาเลเซียแล้วค่ะ สถานที่แรกคือ กัลลาลัมเปอร์ ชิมชอกโกแลตและถ่ายรูปกับพระราชวัง มาเลเซียมีพื้นที่น้อยกว่าประเทศไทย(ประเทศไทย 500,000 ตารางกิโลเมตร : มาเลเซีย 300,000 ตารางกิโลเมตร) มีป่าเก่าแก่ประมาณ 1,300 ล้านปี() มีสนุนไพรเป็นสินค้าส่งออกเป็นอันดับ 2(รองอินเดียค่ะ)  ส่วนค่าเงิน 1 ริงกิต = 10 บาทค่ะ มาเลเซียมี 13 รัฐ มี 4 รัฐ ที่ไม่มีศุลต่าน(ซึ่งศุลต่านจะเปลี่ยนทุกๆๆ 5 ปีนะค่ะ) เมืองที่เรานั่งรถผ่านชื่อเมือง บุตราจายะ ที่สร้างในปี 1995 ลงทุนเปลี่ยนสวนยางให้เป็นเมืองใหม่เลยทีเดียว  (ซัมเซได แปลว่ารัฐบาลค่ะ นายกคนแรกชื่อ มหาเตียน เป็นคนแรกที่ตั้งกัวลาลัมเปอร์) มาถึงสถานที่แห่งแรกคือพระราชวัง เมื่อก่อนเคยเป็นบังกะโลของคนจีนที่รำรวยมาก มีภรรยาถึง 9 คน แต่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 คนจีนเลยหนีออกไป ปัจจุบันเลยกลายมาเป็นพระราชวังของมาเลเซีย ดอกไม้ประจำชาติคือดอกชบา ระหว่างทางเราจะเห็นต้นชบารวมถึงโคมไฟสวยๆที่ทำเนรูปดอกชบาด้วยค่ะ  จากนั้นเราไปที่ตึกแฝดคู่ เรียกว่าตึกปิโตรนาส ถือเป็นตึกคู่ที่สูงที่สุด สถานที่ต่อมาคือร้านชอกโกแลต ชื่อคิเร่ ทิรามิชุ คืนนี้เราจะพักกันบนเก็นติ้ง คือเป็นภูเขาและอากาศหนาวตลอดปี คนที่ก่อตั้งชื่อ ลิมกอต๊อก (ชื่อมาจากหลินอู๋กง แปลว่าต้นไม้ค่ะ) ข้าบนมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆๆ รวมถึงบ่อนคาสิโน(เนื่องจากครูไม่ฝักใฝ่ด้านนี้เลย..จึงไม่ได้เข้าไปศึกษาค่ะ) จากนั้นก็พักผ่อนได้แล้วค่ะ

ภาพ ตึกแฝดปิโตรนาส จัมัสยิดแห่งชาติและบรรยากาศบนเก็นติ้ง

      เช้าวันรุ่งขึ้นเราไปที่โรงเรียน SK PUTRAJAYA PERSINT(18) อยู่อำเภอ มวลซาเมีย เปิดมา 1 ปี มาตอนฤดูกาลสอบพอดี(อ้าว….แล้วจะได้ดูอะไรล่ะเนี๊ย) การประเมินผลการเรียนรู้ส่วนมากจะใช้ Performance Assessment หรือการประเมินสภาพจริง ถ้านักเรียนไม่ผ่านครูจะโดนปรับ อาจเป็นเงินหรือการสอนที่มากขึ้น ใช้ระบบของอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน สอนภาษาราชการ ท้องถิ่น รวมถึงภาษาจีน แมนดาริน เมื่อจบหลักสูตรสิ่งที่รัฐบาลต้องการคือ เด็กต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษามลายูได้ จากนั้นไปถ่ายรูปที่จัตุรัสบุตรา แสดงธงแต่ละสีจะหมายถึง แต่ละรัฐ ตรงกลางจะเป็นธงประจำชาติ (พุทราจายา มาจาก  พุทธะ = ชื่อเจ้าชาย จายา = ความสำเร็จ) และไปต่อที่เมืองมะละกา ในอดีตเคยเป็น เมืองขึ้นของฮอนแลนด์เรื่องราวมีอยู่ว่า เจ้าชายทะเลาะกับอา เจ้าชายจึงถูกตามฆ่า หนีมาที่สิงคโปร์(เดิมชื่อว่า โตมาเซ่ะ) ผ่านช่องแคบมะละกา พักเหนื่อยอยู่เห็นหมาป่าสู้กับกระจง คิดว่าหมาป่าจะชนะ ที่ไหนได้ หมาป่าแพ้และวิ่งหนีไป เลยถามคนติดตามว่าตรงนี้คือสถานที่ใด คนติดตามไม่ทราบ เจ้าชายถามใหม่ว่า ต้นไม้นี้ชื่ออะไร คนติดตามตอบว่า มะละก้าเจ้าชายจึงตั้งชื่อว่ามะละกา ตั้งอยู่ระหว่างแปซิฟิกกับอินเดีย  ราชวงหมิงเฉา ซิงโหวงเป็นกะลาสีเสือ ขับเรือผ่านมาและตั้งถิ่นฐานรุ่งเรืองมากแต่ถูกชาวโปรตุเกสยึดไป 130 ปีแน่ะทุกวันนี้ผ่านมา 400 ปี ยังมีหมู่บ้านของชาวโปรตุเกสเป็นชาวเลอาศัยอยู่ ช่วงนี้กำลังมาเรื่อง บาบา ญาญ๋า ใช่ไหม องค์หญิงจากเมืองมาแต่งงานกับคนมาเล ผู้ชายเรียก บาบา ผู้หญิงเรียก ญาญ๋า พูดจีนไม่ได้ แต่นับถือเจ้าแม่กวนอิม
……..มะละกา จีน อินโดนีเชีย มลายู อยู่ร่วมกันมา กว่า 300 ปี จึงถูกเลือกให้เป็นมรกดโลกนั่นเอง…..

เด็กๆที่โรงเรียนน่ารักมากๆๆค่ะ กล้าแสดงออกด้วย

เมืองมะละกาค่ะ